Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Leen Luykx, wonend te 2260 Westerlo, Zagerijstraat 29 met ondernemingsnummer BE0845.208.807 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, verder vermeld als zijnde De Trainer.
Eenieder die aankopen doet via de website van Bodysign of bijhorende apps, zijnde verder vermeld als De Klant.

Artikel 1. Voorwerp

1.1. De Trainer biedt een personal trainingsconcept en diverse activiteiten aan dewelke in de Bijzondere Voorwaarden nader omschreven worden.
1.2. Deze Algemene Voorwaarden, die een integraal deel uitmaken van de overeenkomst, zijn van
toepassing op alle aanbiedingen, offertes, facturen, opdrachten en overeenkomsten tussen de trainer en de Klant, zijnde de natuurlijke of rechtspersoon die een dienst, product of andere overeenkomst sluit met de trainer.
1.3. In geval de Klant een rechtspersoon is, maakt de natuurlijke persoon die namens de rechtspersoon tekent zich sterk dat de rechtspersoon al diens verbintenissen zal nakomen.
1.4. De Trainer zal na een intakegesprek een oefenprogramma op maat opstellen voor de Klant teneinde diens persoonlijke doelen te helpen verwezenlijken.

Artikel 2. OVEREENKOMST

2.1. De Trainer behoudt zich het recht voor om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen na elke
periode van drie maand (de Trainingsperiode). De Klant zal hiervan steeds één maand op voorhand op de hoogte worden gebracht door de Trainer.

ARTIKEL 3 TRAJECTPAKKET

3.1. Tenzij anders uitdrukkelijk werd overeengekomen, wordt er gewerkt met trajectpakketten.
3.2. De Klant is bekend met het feit dat hij/zij het traject aangaat voor de afgesproken contractduur.
3.3. Indien de Klant geen gebruik maakt van het recht tot trainen en/of activiteiten die deel uitmaken van de dienst of het product waarvoor hij ingeschreven is, vindt geen restitutie van betaling plaats.
3.4. Het traject is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.
3.5. Het trajectpakket geeft de Klant enkel toegang tot de trainingssite op de tijdstippen waarop hij/zij training volgt bij de Trainer.
3.6 De credits zijn 12 weken geldig, en kunnen maximaal verlengd worden met 2 weken wegens o.a. vakantie. Een langere verlenging is toegestaan mits een doktersattest. In alle andere gevallen, vervallen de credits na 12 weken. Bij afwezigheid door de Trainer wegens vakantie of ziekte, heeft de klant recht op een verlenging.

ARTIKEL 4 TRAJECTPAKKETGELDEN

4.1. Trajectpakketgelden worden, tenzij anders overeengekomen, steeds vooruitbetaald. Voorafgaand aan de eerste training, dient het traject pakket volledig te zijn betaald. Vanaf dit moment krijgt de Klant credits, waarmee hij/zij een afspraak kan inplannen.
4.2. Het traject loopt af, van zodra de laatste credit werd verzilverd.
4.3. Indien de Klant niet tijdig betaalt, is de Trainer gerechtigd om de coaching stop te zetten totdat het verschuldigde bedrag ontvangen is. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie onverkort
4.4. Bij ontstentenis van betaling op de vastgestelde vervaldag is de Trainer gerechtigd om alle nog
verschuldigde sommen onmiddellijk op te eisen, ongeacht of zij reeds vervallen zijn.
4.5. Bij gebreke aan betaling is van rechtswege een schadebeding van 10 % en een conventionele
nalatigheidsintrest van 8% per jaar verschuldigd door de Klant, meer alle gerechtelijke kosten.

ARTIKEL 5 PRIVACY

5.1. De Trainer draagt de zorg voor de privacy van de Klant hoog in het vaandel. De Trainer bevestigt dat zij handelt conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR EU verordening 2016/679). De Klant erkent kennis te hebben genomen van de Privacyverklaring.
5.2. Indien de Klant zijn persoonlijke gegevens aan de Trainer overmaakt, worden deze door de Trainer verwerkt voor het coaching traject, het beheer van het klantenbestand, voor het uitvoeren van marktstudies, om de Klant te informeren over de nieuwe producten en diensten en voor de
verwezenlijking van informatie- en promotiecampagnes. De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt, met uitzondering van een uitvoeringsagent die een deel van de dienstverlening uitvoert voor de Trainer.

ARTIKEL 6 DUUR VAN DE OVEREENKOMST, ONTBINDING EN VERHINDERING

6.1. De overeenkomst wordt aangegaan, tenzij anders overeengekomen, voor een periode van 12 weken.
6.2. Bij verhindering van de Klant of indien een afspraak door de Klant wordt geannuleerd, zal de
dienstverlening verplaatst worden naar een andere nader overeen te komen dag en tijd mits de Trainer tijdig verwittigd wordt. Een tijdige verwijting vindt plaats minstens 24u voor het tijdstip van de afspraak.
6.3. In geval de Klant inbreuken pleegt op deze Overeenkomst zal de Trainer de Klant hiervoor schriftelijk interpelleren. Indien de inbreuk na vijftien dagen blijft bestaan of niet geremedieerd kan worden kan de Trainer de overeenkomst zonder enige schadevergoeding opzeggen.
6.4. De Klant heeft het recht om de overeenkomst op gelijk welk ogenblik stop te zetten. De Klant heeft echter geen recht op terugbetaling van de trajectgelden betaald voor de lopende periode. Eventuele nog verschuldigde bedragen blijven verschuldigd.

ARTIKEL 7 INTELLECTUELE EIGENDOM

7.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud op de website producteneigendom zijn van de Trainer en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
7.2. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door de Trainer, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen tussen partijen.

ARTIKEL 8 PORTRETRECHT

9.1. De Klant geeft door acceptatie van de algemene voorwaarden toestemming om fotomateriaal met zijn/haar beeltenis, door De Trainer of één van de uitvoeringsagenten genomen ten behoeve van het monitoren van zijn/haar vooruitgang, zonder verdere voorafgaande of aanvullende toestemming en/of vergoeding geanonimiseerd openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in media, waaronder website, sociale media en gedrukte media.
9.2. Fotomateriaal met beeltenis van de Klant zal in zulks geval altijd anoniem, d.w.z. geblurd gezicht en zonder gebruik van de persoonsnaam, worden gepubliceerd tenzij anders wordt overeengekomen.

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Het beoefenen van sport kan risicos met zich meebrengen. Het volgen van personal training is geheel voor eigen risico van de Klant.
10.2. De Trainer is niet aansprakelijk voor het ontstaan van blessures/andere complicaties die kunnen optreden tijdens of na personal training. De Klant is zich ervan bewust dat door de fysieke activiteit deze blessures/complicaties op kunnen treden zonder dat er sprake is van onrechtmatig handelen dan wel nalatigheid van de Trainer.
10.3. De Klant is verplicht om blessures, pijn of vermoeidheid tijdens, voor of na de training te melden. Dit geldt ook voor veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie, zolang de overeenkomst loopt. Bij twijfel is de Klant verplicht om, alvorens een overeenkomst aan te gaan, een dokter te raadplegen.
10.4. De Klant verbindt er zich toe om geen gebruik te maken van enige middelen of methodes die op de dopinglijst voorkomen zoals jaarlijks gepubliceerd door het WADA. Enige inbreuk hierop geeft de Trainer het recht om de overeenkomst ogenblikkelijk te beëindigen zonder enig recht op schadevergoeding of restitutie.
10.5. De Trainer kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor schade, hetzij direct hetzij indirect, die het gevolg is van het verkeerd gebruik van de website van de Trainer of van de diensten. Tevens is de Trainer niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door de Klant onjuiste verschafte gegevens of het niet op juiste wijze opvolgen van de verstrekte adviezen.
10.6. De Trainer zal nooit gehouden zijn tot een hogere schadevergoeding dan voorzien in de door hem afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.
10.7. De verbintenis van De Trainer is een inspanningsverbintenis. De Trainer kan derhalve niet
verantwoordelijk gehouden worden voor het niet behalen van de gewenste resultaten of door de Klant gestelde doelen. De begeleidingsdiensten worden uitgevoerd in het kader van de gevraagde opdracht naar best inzicht, deskundigheid en vermogen.

ARTIKEL 11 GEHEIMHOUDING

Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie, die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit het soort informatie.

ARTIKEL 12 TOEPASSELIJK RECHT

Op elke opdracht is het Belgisch recht van toepassing. Betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout of in voorkomend geval het Vredegerecht te Westerlo.

– Bijlagen: 1
– Verklaring gezondheidstoestand

VERKLARING VAN GOEDE GEZONDHEID

1. De Klant verklaart dat hij/zij in voldoende fysieke conditie is om deel te nemen aan het
trainingsprogramma.
2. De Klant bevestigt dat hij/zij recent een medisch onderzoek onderging en dat de arts
hem/haar medisch geschikt acht om te sporten
3. De Klant bevestigt alle relevante medische voorgeschiedenis te hebben vermeld opdat
de Trainer in de mogelijkheid is om een Trainingsprogramma op maat uit te werken